top of page
     Capitolul X
Dispozitii finale

Art. 131 În desfăşurarea activităţilor de prevenire a accidentelor rutiere, poliţia rutieră poate solicita sprijinul unor asociaţii profesionale şi al unor conducători de autovehicule şi tractoare agricole sau forestiere, care consimt să participe voluntar la acestea, conform legii.

Art. 132 Anual se stabilesc fonduri din bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, destinate campaniilor şi activităţilor de educaţie rutieră.

Art. 133
(1) Modelele indicatoarelor, marcajelor şi semnalelor luminoase, precum şi semnalele poliţiştilor rutieri sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(2) Anexa prevăzută la alin. (1) poate fi modificată şi completată prin hotărâre a Guvernului, pe baza modificărilor şi completărilor aduse convenţiilor şi acordurilor internaţionale în domeniu, la care România este parte.

Art. 133.1 Substanţele sau produsele stupefiante prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi medicamentele cu efecte similare acestora se stabilesc şi se actualizează periodic, prin lege, la propunerea Ministerului Sănătăţii.

Art. 134
(1) Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică începând cu data de 1 februarie 2003. Pe aceeaşi dată se abrogă Decretul nr. 328/1966 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările ulterioare, republicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 49 din 28 iunie 1984, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei ordonanţe de urgenţă.
(2) În termen de 30 de zile de la data publicării Ministerul Administraţiei şi Internelor va elabora regulamentul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 135 În termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă*), la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor, Guvernul va emite hotărârea de modificare şi completare a Hotărârii Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, denumit regulament în cuprinsul prezentei ordonanţe de urgenţă, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 136 În termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ministerele cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice vor elabora, vor aproba şi vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, normele de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, după cum urmează:
a) Ministerul Afacerilor Interne, pentru prevederile art. 15 alin. (4), art. 23 alin. (10), art. 24 alin. (2) și ale art. 83 alin. (4);
b) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii pentru prevederile art. 23 alin. (3^3) și (3^5) și ale art. 66 alin. (3);
c) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Ministerul Afacerilor Interne, pentru prevederile art. 9 alin. (2);
d) Ministerul Sănătăţii, pentru prevederile art. 22 alin. (2), (5) şi (7) şi ale art. 125 litera a);
e) abrogată;
f) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului şi Ministerul Afacerilor Interne, pentru prevederile art. 23 alin. (5) şi (8);
g) Ministerul Apărării Naționale şi Ministerul Afacerilor Interne, pentru prevederile art. 123 lit. f) şi g);
h) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului şi Ministerul Afacerilor Interne, pentru prevederile art. 130.

Art. 137 Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
*
Prezenta ordonanță de urgență transpune în legislația națională următoarele prevederi:
1. art. 4 alin. (1) teza finală, alin. (4) paragrafele 1 și 2, alin. (7), art. 6 alin. (2) lit. f), art. 7 alin. (1) lit. e) și alin. (3) lit. b), art. 11 alin. (1) teza întâi și alin. (5) teza întâi și art. 12 din Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 403 din 30 decembrie 2006, astfel cum a fost modificată și completată prin Directiva 2009/113/CE și a Comisiei din 25 august 2009, Directiva 2011/94/UE a Comisiei din 28 noiembrie 2011, Directiva 2012/36/UE a Comisiei, Directiva 2013/22/UE a Consiliului din 13 mai 2013, Directiva 2013/47/UE a Comisiei, Directiva 2014/85/UE a Comisiei din 1 iulie 2014, Directiva (UE) 2015/653 a Comisiei din 24 aprilie 2015, Directiva (UE) 2016/1.106 a Comisiei din 7 iulie 2016, Directiva (UE) 2018/645 a Parlamentului European și a Consiliului din 18 aprilie 2018;
2. ale art. 2 alin. (1) lit. a) pct. (i) teza întâi și teza finală și pct. (iii) și alin. (2) lit. a) teza întâi și lit. b) din Directiva 91/671/CEE a Consiliului din 16 decembrie 1991 privind utilizarea obligatorie a centurilor de siguranță și a sistemelor de fixare a copiilor în scaune în vehicule, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 373 din 31 decembrie 1991, astfel cum a fost modificată prin Directiva de punere în aplicare 2014/37/UE a Comisiei din 27 februarie 2014;
3. precum și ale art. 2 lit. e), art. 3 alin. (4), art. 3 alin. (3) și art. 9 din Directiva 1999/37/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind documentele de înmatriculare pentru vehicule, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 138 din 1 iunie 1999, astfel cum a fost modificată și completată prin Directiva 2003/127/CE a Comisiei din 23 decembrie 2003, prin Directiva 2006/103/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2006, prin Directiva 2013/22/UE a Consiliului din 13 mai 2013 și prin Directiva 2014/46/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014;
4. ale art. 2 pct. 1 lit. b) din Directiva (UE) 2018/645 a Parlamentului European și a Consiliului din 18 aprilie 2018 de modificare a Directivei 2003/59/CE privind calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de persoane, precum și a Directivei 2006/126/CE privind permisele de conducere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 112 din 2 mai 2018.

bottom of page