top of page
                 Capitolul II
                  Vehiculele

SECŢIUNEA 1
Condiţiile privind circulaţia vehiculelor şi controlul acestora

Art. 7. Orice vehicul care circulă pe drumurile publice trebuie să corespundă normelor tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi utilizarea conform destinaţiei.

Art. 8. Pentru a fi conduse pe drumurile publice, fiecare autovehicul, tractor agricol sau forestier şi tramvai trebuie să fie dotat cu trusă medicală de prim ajutor, două triunghiuri reflectorizante şi un stingător de incendiu, omologate.

Art. 9.
(1) Pentru a fi înmatriculate, înregistrate sau admise în circulaţie, autovehiculele, remorcile şi tramvaiele trebuie să fie omologate în condiţiile legii.
(1.1) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) vehiculele lente şi maşinile autoropulsate.
(1.2) Omologarea este opțională în cazul vehiculelor prevăzute la art. 13 alin. (3) care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. d) și alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) 2018/858 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 715/2007 și (CE) nr. 595/2009 și de abrogare a Directivei 2007/46/CE, precum și în cazul celor care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. e) din Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele cu două sau trei roți și pentru cvadricicluri.
(2) Categoriile de vehicule care pot fi admise în circulaţie fără a fi omologate se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, cu avizul Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul General al Poliţiei Române, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(3) Documentul care atestă omologarea este cartea de identitate a vehiculului, eliberată în condiţiile legii.
(4) Pentru a fi menținute în circulație, vehiculele înmatriculate sau înregistrate, cu excepția mașinilor autopropulsate cu o viteză maximă constructivă care nu depășește 25 km/h, a autovehiculelor cu șenile, a tramvaielor și a vehiculelor cu tracțiune animală, se supun inspecției tehnice periodice, conform legislației în vigoare.
(5) Inspecţia tehnică periodică se efectuează în staţii autorizate sau în reprezentanţe R.A.R., conform legislaţiei în vigoare.
(6) Pentru autovehiculele şi tractoarele agricole sau forestiere aparţinând instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, inspecţia tehnică periodică se poate efectua şi în staţii proprii, autorizate potrivit legii.

Art. 10.
(1) Este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, a celor neasigurate obligatoriu de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de circulaţie, a celor pentru care a intervenit suspendarea înmatriculării, precum şi a vehiculelor înregistrate al căror termen de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice a expirat ori este anulată.
(2) Constatarea deficienţelor vehiculelor se face de către poliţia rutieră, iar verificarea stării tehnice a vehiculelor aflate în trafic pe drumurile publice se face de către poliţia rutieră, împreună cu instituţiile abilitate de lege.

SECŢIUNEA a 2-a Înmatricularea, înregistrarea şi radierea vehiculelor

Art. 11
(1) Proprietarii de vehicule sau deţinătorii mandataţi ai acestora sunt obligaţi să le înmatriculeze sau să le înregistreze, după caz, înainte de a le pune în circulaţie, conform prevederilor legale.
(2) Înmatricularea vehiculelor este continuă, de la admiterea în circulaţie până la scoaterea definitivă din circulaţie a unui vehicul din categoria celor supuse acestei condiţii, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, şi presupune următoarele operaţiuni:
a) înscrierea în evidenţele autorităţilor competente, potrivit legii, a dobândirii dreptului de proprietate asupra unui vehicul de către primul proprietar;
b) transcrierea în evidenţele autorităţilor competente, potrivit legii, a tuturor transmiterilor ulterioare ale dreptului de proprietate asupra unui vehicul.
(3) Operaţiunile prevăzute la alin. (2) se realizează pe baza datelor de identificare ale vehiculului şi ale proprietarului şi condiţionează eliberarea de către autorităţile competente, potrivit legii, a unui certificat de înmatriculare, precum şi a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare atribuit şi transcrierile necesare în certificatul de înmatriculare şi în cartea de identitate a vehiculului.
(4) În cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar se înscriu în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate constituit de Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor simultan cu menţionarea încetării calităţii de titular al înmatriculării a fostului proprietar. Pentru realizarea acestei operaţiuni, noul proprietar este obligat să solicite autorităţii competente de înmatriculare transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, în termen de 90 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului.
(4.1.) Organul fiscal care operează scoaterea vehiculului din evidenţa fiscală a fostului proprietar are obligaţia de a notifica înstrăinarea acestuia în cadrul schimbului de informaţii prevăzut de reglementările în materie fiscală, în termen de 5 zile lucrătoare, autorităţii competente de înmatriculare. Aceasta face menţiunea privind înstrăinarea vehiculului în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate constituit de Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, în termen de 30 de zile de la primirea notificării.
(4.2.) De la data înregistrării notificării prevăzute la alin. (41), autoritatea competentă de înmatriculare, respectiv Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, transmite instituţiilor interesate datele noului proprietar, la solicitarea acestora.
(4.3.) În situaţia în care noul proprietar nu solicită transcrierea transmiterii dreptului de proprietate în termenul prevăzut la alin. (4), înmatricularea vehiculului se suspendă de drept până la data transcrierii transmiterii dreptului de proprietate.
(4.4.) În cazul în care până la transcriere intervin transmiteri succesive ale dreptului de proprietate asupra vehiculului, termenul prevăzut la alin. (4) curge de la data primei transmiteri a dreptului de proprietate.
(4.5.) Suspendarea de drept a înmatriculării vehiculului intervine şi la data expirării sau, după caz, a anulării inspecţiei tehnice periodice şi încetează la data la care vehiculul trece o nouă inspecţie tehnică periodică.
(4.6.) În cazurile prevăzute la alin. (43) şi (45), autoritatea competentă de înmatriculare, respectiv Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, înregistrează suspendarea înmatriculării în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate. Datele referitoare la suspendare se şterg după 5 ani de la data încetării acesteia.
(4.7.) Înregistrarea suspendării înmatriculării potrivit alin. (4.6.) în cazul prevăzut la alin.(4.5.) se realizează pe baza datelor referitoare la inspecţia tehnică periodică a vehiculului existente în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate, comunicate Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor de către Registrul Auto Român în condiţii stabilite prin protocol.
(4.8.) În scopul verificării efectuării inspecţiei tehnice periodice a vehiculului, respectiv a valabilităţii acesteia, poliţia rutieră are drept de acces pentru consultarea Registrului naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate în condiţiile stabilite prin protocolul încheiat între Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor.
(4.9.) Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor realizează, gestionează şi pune la dispoziţia publicului o aplicaţie informatică, în mod gratuit, printr-un serviciu on-line, pe pagina proprie de internet, pentru a se verifica situaţia înmatriculării unui vehicul, precum şi motivul suspendării înmatriculării acestuia.
(5) Solicitanţii unei operaţiuni de înscriere a dreptului de proprietate în evidenţele autorităţilor competente pentru un vehicul rutier utilizat dobândit din alt stat trebuie să facă dovada certificării autenticităţii vehiculului de către Registrul Auto Român. Certificarea autenticităţii vehiculului atestă faptul că formularul-tip al documentului care confirmă înmatricularea anterioară a vehiculului, eliberat de autorităţile competente din ţara de provenienţă, este autentic.
(6) abrogat.
(7) Cu ocazia realizării oricărei operaţiuni privind înmatricularea unui vehicul, verificarea efectuării inspecţiei tehnice periodice şi a asigurării obligatorii de răspundere civilă, respectiv a valabilităţii acestora, se poate face şi pe cale informatică, în condiţiile stabilite prin protocol încheiat între autoritatea competentă din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor cu atribuţii de organizare şi coordonare a activităţii de evidenţă şi eliberare a certificatelor de înmatriculare şi a plăcuţelor cu numere de înmatriculare şi Registrul Auto Român, respectiv Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.
(8) abrogat.
(9) Societăţile abilitate să comercializeze vehicule noi şi societăţile de leasing din România pot solicita, pe cale informatică, înmatricularea sau autorizarea provizorie pentru circulaţie a vehiculelor, prin intermediul unei aplicaţii informatice puse la dispoziţie, în condiţiile stabilite prin protocol, de către autoritatea competenta din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor cu atribuţii de organizare şi coordonare a activităţii de evidenţă şi eliberare a certificatelor de înmatriculare şi a plăcuţelor cu numere de înmatriculare.
(10) Proprietarul sau deţinătorul mandatat al unui vehicul este obligat să solicite autorităţii competente înscrierea în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare a oricărei modificări a datelor de identificare a vehiculului respectiv sau, după caz, ale proprietarului, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit modificarea.
(11) Cu ocazia realizării operaţiunilor prevăzute la alin. (2), autorităţile competente de înmatriculare înscriu în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate prevăzut la alin. (4) următoarele date în format electronic:
a) datele de identificare a proprietarului şi, după caz, a deţinătorului mandatat ori a altei persoane, în condiţiile art. 15 alin. (1.1.);
b) datele de identificare a vehiculului.
(12) Datele de identificare prevăzute la alin. (11) lit. a) sunt:
a) pentru persoanele fizice: numele de familie, prenumele, codul numeric personal sau, dacă este cazul, echivalentul acestuia, potrivit legislaţiei naţionale aplicabile, respectiv numărul de identificare fiscală, locul şi data naşterii, domiciliul/reşedinţa, precum şi, opţional, un număr de telefon şi adresa de poştă electronică ale persoanei;
b) pentru persoanele juridice: denumirea, sediul, codul de identificare fiscală, numărul de înregistrare în registrul comerţului, dacă este cazul, sau codul unic de înregistrare, potrivit legii naţionale aplicabile, precum şi, opţional, un număr de telefon şi adresa de poştă electronică ale reprezentantului acestora.
(13) Datele de identificare a vehiculului care se înscriu în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate şi codurile armonizate aferente acestora se stabilesc şi se actualizează prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(14) Datele prevăzute la alin. (11) se şterg după 10 ani de la data radierii vehiculului.
(15) Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate se actualizează pe baza datelor furnizate în sistem informatizat de către Registrul Auto Român, referitoare la inspecţia tehnică periodică a vehiculelor. Transmiterea datelor se face cu titlu gratuit.
(16) Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor este autorizată să facă schimb de date cu autorităţile competente de înmatriculare din statele membre ale Uniunii Europene, prin obţinerea, respectiv furnizarea datelor necesare, în scopul verificării, înaintea înmatriculării unui vehicul, a statutului legal al acestuia în statul în care a fost înmatriculat anterior, în cazul în care există îndoieli asupra situaţiei reale sau juridice a vehiculului. Verificarea împreună cu autorităţile competente de înmatriculare din statele membre ale Uniunii Europene se poate realiza inclusiv prin utilizarea unei platforme informatice în scopul facilitării schimbului de informaţii.
(17) Prevederile alin. (1)-(16) se aplică în mod corespunzător și în cazul vehiculelor înregistrate care circulă pe drumurile publice, cu excepția vehiculelor cu tracțiune animală, în condițiile stabilite prin ordinul ministrului afacerilor interne prevăzut la art. 19.
*) Conform articolului IV din ORDONANȚA nr. 11 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 31 ianuarie 2023, pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 11 alin. (17) și ale art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, ministrul afacerilor interne va emite ordinul de modificare a Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 21 noiembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 11.1
(1) Autorităţile competente să realizeze operaţiuni de înmatriculare, autorizare provizorie şi eliberare a permiselor de conducere încasează:
a) tarifele aferente confecţionării şi valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare permanentă, de probă, temporare şi provizorii, atribuirii unui număr de înmatriculare preferenţial sau păstrării combinaţiei numărului de înmatriculare;
b) tarifele aferente emiterii certificatelor de înmatriculare, a autorizaţiilor provizorii şi a permiselor de conducere.
(2) Tarifele menţionate la alin. (1) lit. a) pot fi achitate prin virament, prin mijloace de plată online, prin intermediul POS-urilor instalate la unităţile Trezoreriei Statului sau la sediile instituţiilor publice beneficiare ale sumelor şi prin alte modalităţi de plată reglementate de acte normative în vigoare, prin mandat poştal sau în numerar la ghişeele serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituţiilor prefectului, la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului, în condiţiile legii. Pentru sumele încasate prin intermediul POS-urilor instalate la unităţile Trezoreriei Statului, comisioanele se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul instituţiilor publice din structura cărora fac parte unităţile Trezoreriei Statului, iar pentru cele încasate prin intermediul POS-urilor instalate la sediile instituţiilor publice beneficiare, comisioanele se suportă din bugetele acestora.
(3) Tarifele menţionate la alin. (1) lit. b) se încasează într-un cont distinct de disponibil deschis pe numele Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat», prin următoarele mijloace de plată: prin virament, prin mijloace de plată online, inclusiv prin Sistemul naţional electronic de plată online - SNEP, prin intermediul POS-urilor instalate de către Regia Autonomă «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat» la sediile serviciilor publice emitente ale documentelor, prin mandat poştal, precum şi prin alte modalităţi de plată reglementate de acte normative în vigoare.
(4) Tarifele prevăzute la alin. (1) lit. a) se încasează într-un cont distinct de disponibil deschis la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului pe numele instituţiei prefectului din care face parte serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.
(5) Unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului la care îşi au deschise conturile instituţiile prefectului din care fac parte serviciile publice comunitare regim permise conducere şi înmatriculare a vehiculelor încasează tarifele prevăzute la alin. (1) lit. a) în numerar, în contul prevăzut la alin. (4).
(6) Sumele încasate în numerar la ghişeele serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor se depun la casieriile instituţiilor prefectului în aceeaşi zi, la terminarea programului de lucru.
(7) Sumele predate la instituţiile prefectului potrivit alin. (6) se depun de către acestea în contul distinct de disponibil prevăzut la alin. (4) în următoarea zi lucrătoare.
(8) Tarifele prevăzute la alin. (1) lit. a), încasate în contul prevăzut la alin. (4), se virează de către instituţiile prefectului, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la încasare, în contul de venituri al bugetului activităţii finanţate integral din venituri proprii «Venituri din prestări servicii» al Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor.
(9) Restituirea sumelor prevăzute la alin. (1), achitate eronat sau pentru care nu au fost prestate serviciile aferente, se face de către Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, respectiv de către Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", la cererea scrisă a plătitorului adresată acestora, însoţită de documentul prin care s-a efectuat plata. Cererea şi documentul prin care s-a efectuat plata pot fi transmise atât în format fizic, cât şi prin mijloace electronice.

Art. 12
(1) Vehiculele care circulă pe drumurile publice trebuie să fie înmatriculate sau înregistrate, după caz, cu excepţia următoarelor categorii de vehicule:
a) vehiculele trase sau împinse cu mâna;
b) bicicletele;
c) trotinetele electrice.
(2) Pentru a circula pe drumurile publice, vehiculele înmatriculate ori înregistrate, după caz, trebuie să poarte plăcuţe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, cu forme, dimensiuni şi conţinut prevăzute de standardele în vigoare.
(3) Vehiculele care nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării pot circula pe drumurile publice numai în condiţiile prevăzute prin regulament.
(4) Este interzisă conducerea pe drumurile publice a altor vehicule decât cele care trebuie înmatriculate sau înregistrate, vehiculele trase sau împinse cu mâna, bicicletele şi trotinetele electrice.

Art. 13
(1) Autovehiculele şi remorcile se înmatriculează permanent sau temporar la autoritatea competentă în a cărei rază teritorială proprietarii îşi au domiciliul, reşedinţa ori sediul, în condiţiile stabilite prin reglementările în vigoare.
(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) mopedele, troleibuzele, remorcile destinate a fi tractate de tractoarele agricole sau forestiere şi vehiculele lente.
(3) Autovehiculele, remorcile și tractoarele agricole sau forestiere din dotarea Ministerului Apărării Naționale, a Ministerului Afacerilor Interne, a Serviciului de Protecție și Pază, precum și cele ale Serviciului Român de Informații se înregistrează la aceste instituții.
(4) Autovehiculele și remorcile destinate a fi tractate de acestea, menționate la alin. (3), pot, după caz, să fie înmatriculate.
(5) Până la înmatriculare, vehiculele prevăzute la alin. (1) pot circula cu numere provizorii, pe baza unei autorizaţii speciale eliberate de autoritatea competentă.
(6) La cerere, instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, precum și persoanelor juridice abilitate să fabrice, să asambleze, să caroseze ori să efectueze activități de testare a vehiculelor, sistemelor, componentelor, unităților tehnice separate, pieselor sau echipamentelor destinate acestora li se pot elibera, pentru aceste vehicule, autorizații și numere pentru probe.
(7) Pot beneficia de autorizații și numere pentru probe vehiculele care se supun înmatriculării și se comercializează, în vederea efectuării probelor solicitate de clienți, la cererea persoanelor juridice care au ca obiect de activitate comercializarea vehiculelor rutiere.
(8) Autorizația de circulație pentru probe este valabilă doar pe teritoriul României, pentru cazurile prevăzute la alin. (6), și doar pe teritoriul județului sau al municipiului București în raza căruia societatea își are sediul, pentru cazul prevăzut la alin. (7).
(9) Evidența vehiculelor înmatriculate se ține la autoritatea competentă pe raza căreia proprietarul sau deținătorul mandatat își are domiciliul, reședința sau sediul.

Art. 14
(1) Tramvaiele, troleibuzele, mopedele, tractoarele agricole sau forestiere, altele decât celeprevăzute la art. 13 alin. (3), inclusiv remorcile destinate a fi tractate de acestea, vehiculele lente, precum și vehiculele cu tracțiune animală se înregistrează la nivelul primarilor comunelor, ai orașelor, ai municipiilor și ai sectoarelor municipiului București.
(2) Evidența vehiculelor înregistrate se ține la autoritatea competentă prevăzută la alin. (1) pe raza căreia proprietarul sau deținătorul mandatat își are domiciliul, reședința sau sediul, care înscrie datele de identificare a proprietarului și a vehiculului prevăzute la art. 11 alin. (11)-(13) în Registrul de evidență a vehiculelor înregistrate, constituit la nivelul Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări. Înscrierea datelor se realizează prin intermediul aplicațiilor informatice puse la dispoziția autorităților administrației publice locale competente, în mod gratuit, de către Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări.
(3) Prelucrarea unor date din Registrul de evidență a vehiculelor înregistrate, inclusiv a unor date cu caracter personal, de către autoritățile și instituțiile publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale se realizează pe bază de protocol încheiat între acestea și Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări.

* NOTĂ
Articolul III din ORDONANȚA nr. 11 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 31 ianuarie 2023 prevede:
(1) Până la operaționalizarea Registrului de evidență a vehiculelor înregistrate de către Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări, înregistrarea vehiculelor se realizează în evidențele constituite la nivelul primarilor comunelor, ai orașelor, ai municipiilor și ai sectoarelor municipiului București, potrivit regulamentelor emise la nivelul fiecărei autorități a administrației publice locale.
(2) Datele de identificare a proprietarilor și a vehiculelor înregistrate, care nu au fost radiate, aflate în evidențele constituite la nivelul primarilor comunelor, ai orașelor, ai municipiilor și ai sectoarelor municipiului București se înscriu de către aceștia în Registrul de evidență a vehiculelor înregistrate în termen de 1 an de la constituirea acestuia de către Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări.
(3) Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări colaborează cu autoritățile administrației publice locale pentru operaționalizarea și utilizarea Registrului de evidență a vehiculelor înregistrate.
Conform articolului IV din ORDONANȚA nr. 11 din 31 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 31 ianuarie 2023, pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 11 alin. (17) și ale art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, ministrul afacerilor interne va emite ordinul de modificare a Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 21 noiembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 15
(1) Odată cu realizarea operațiunilor de înmatriculare a vehiculului, autoritatea competentă eliberează proprietarului sau deținătorului mandatat un certificat de înmatriculare, conform categoriei din care face parte vehiculul respectiv, precum și plăcuțe cu numărul de înmatriculare. La cererea proprietarului sau deținătorului mandatat al vehiculului, autoritatea competentă eliberează, pentru situațiile în care se emite un certificat de înmatriculare, o dovadă înlocuitoare a acestuia care atestă înmatricularea vehiculului, valabilă până la emiterea certificatului de înmatriculare, dar nu mai mult de 30 de zile.
(1.1) La cererea scrisă a proprietarului unui vehicul, în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare se poate înscrie şi o altă persoană decât proprietarul, specificându-se calitatea în care aceasta poate utiliza vehiculul, în virtutea unui drept legal. În cazul în care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, este obligatorie menţionarea în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare şi a datelor de identificare ale deţinătorului mandatat.
(2) Abrogat.
(3) Pentru vehiculele prevăzute la art. 13 alin. (3) și art. 14 alin. (1), autoritatea care le înregistrează eliberează proprietarilor acestora certificate și plăcuțe cu numere de înregistrare, conform categoriei din care fac parte vehiculele respective.
(4) Forma, dimensiunile şi conţinutul certificatului de înmatriculare şi ale certificatului de înregistrare se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(5) Este interzisă punerea în circulație a unui vehicul, înmatriculat sau înregistrat, care nu are montate plăcuțe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare atribuite de autoritatea competentă ori dacă acestea nu sunt conforme cu standardele în vigoare, precum și în cazul în care certificatul de înmatriculare sau de înregistrare este reținut, iar dovada înlocuitoare a acestuia este eliberată fără drept de circulație sau termenul de valabilitate a expirat. Este asimilată interdicției de a pune în circulație un vehicul și situația în care conducătorul acestuia nu a prezentat documentul de înmatriculare ori de înregistrare la momentul constatării faptei pentru care prezenta ordonanță de urgență prevede reținerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare.

Art. 16 Înmatricularea, înregistrarea sau atribuirea numărului provizoriu ori pentru probe a unui vehicul se anulează de către autoritatea care a efectuat-o, dacă se constată că au fost încălcate normele legale referitoare la aceste operaţiuni.

Art. 17
(1) Radierea din evidență a vehiculelor se face de către autoritatea care a efectuat înmatricularea sau înregistrarea, la cererea proprietarului, numai în următoarele cazuri:
a) proprietarul dorește retragerea din circulație a vehiculului și face dovada depozitării acestuia într-un spațiu adecvat, deținut în condițiile legii;
b) proprietarul face dovada dezmembrării, casării sau predării vehiculului la unități specializate în vederea dezmembrării, situație în care radierea este definitivă;
c) la scoaterea din România a unui vehicul, în vederea înmatriculării în alt stat;
d) în cazul furtului vehiculului.
(2) Radierea din evidenţă a vehiculelor înregistrate, la trecerea acestora în proprietatea altei persoane, se face de către autoritatea care a efectuat înregistrarea, la cererea proprietarului, în condiţiile legii.
(3) Este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor radiate din evidenţă.
(4) Vehiculele declarate, potrivit legii, prin dispoziţie a autorităţii administraţiei publice locale, fără stăpân sau abandonate se radiază din oficiu în termen de 30 de zile de la primirea dispoziţiei respective.
(5) Radierea din evidenţă a unui vehicul se face, din oficiu, de către autoritatea care a efectuat înmatricularea, şi în următoarele situaţii:
a) în cazul notificării primite de la autorități competente sau operatori economici autorizați să emită certificatul de distrugere, care atestă faptul că vehiculul a fost definitiv scos din uz;
b) în cazul notificării primite de la autorități competente, care atestă faptul că vehiculul a fost înmatriculat permanent în alt stat;
c) la notificarea Ministerului Afacerilor Externe, în cazul autovehiculelor și remorcilor aparținând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și membrilor acestora, precum și altor organizații și persoane străine cu statut diplomatic sau consular;
d) d) în baza unei hotărâri judecătorești rămase definitive.
(6) În termen de 30 de zile de la data radierii vehiculului în condiţiile prevăzute la alin. (5), autoritatea competentă îl informează pe titularul certificatului de înmatriculare cu privire la efectuarea acestei operaţiuni.

Art. 18 În cazul pierderii, furtului, schimbării numelui ori deteriorării certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, proprietarul vehiculului respectiv este obligat să solicite autorităţii competente eliberarea unui nou certificat de înmatriculare sau de înregistrare, în condiţiile stabilite de autoritatea competentă, în termen de 30 de zile de la data declarării pierderii sau furtului, de la data schimbării numelui ori de la data constatării deteriorării, după caz.

Art. 19 Procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

bottom of page